Luyện toán ryu-dãy số, vector, hình học bài 4

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

 
ア:2 イ:2
ウ:1 
エ:2 オ:1
カキ:2a ク:1
ケコ:4a サ:1

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

 
シ:1
ス:2 セ:2 ソ:1
タ:1 
チ:1 ツ:3
テ:a ト:2 ナ二:2a

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:-1 ウ:2
エ:3
オカ:90

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

キ:3 ク:3 ケ:2
コ:0 サ:1
シ:3 ス:2
セ:3
ソ:2 タ:2

{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3